Instrukcja Philips AQ6485 Magnetofon kasetowy

Poszukujesz instrukcji obsługi Philips AQ6485 Magnetofon kasetowy? Poniżej możesz bezpłatnie obejrzeć i pobrać instrukcję obsługi w formacie PDF. Znajdziesz tam również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, ocenę oraz opinie użytkowników, które pomogą Ci w optymalnym wykorzystaniu zakupionego produktu. Jeśli to niewłaściwa instrukcja, skontaktuj się z nami.

Czy Twój produkt nie działa, a w instrukcji obsługi brakuje rozwiązania Twojego problemu? Udaj się do Repair Café, gdzie naprawisz swój sprzęt za darmo.

Instrukcja

Loading…

ENGLISH
MAINS SUPPLY
Mains adaptor (some versions only)
The voltage of the 3V adaptor must match with the local voltage.
The 3.5 mm adapter plug’s 1.3 mm centre pin must also be connected
to the minus pole -.
Connect the mains adaptor to the set’s DC 3V socket.
Always disconnect the mains adaptor if you are not using it.
Batteries (optional)
Open the battery door and insert two alkaline batteries, type R6,
UM3 or AA as indicated. Use of Philips POWER LIFE batteries gives
up to 18 hours of cassette playback. (Illustration: please turn over)
Remove the batteries from the set if they are exhausted or not to
be used for a long time.
DBB: DYNAMIC BASS BOOST
To activate the DBB (Dynamic Bass Boost) function, push the DBB
slide panel up (on).
To deactivate the DBB function, slide the panel down (off).
CASSETTE PLAYBACK
1 Open the cassette holder and insert a tape with the full reel on
your right.
2 Press the cassette holder lightly to shut.
3 Connect headphones to the p socket.
4 Set the CrO2/METAL•NORM tape selector to match your inserted
tape type:
– CrO2/METAL for CHROME (IEC II) or METAL (IEC IV);
– NORM for (IEC I) NORMAL type cassettes.
ENVIRONMENTAL NOTE
1 The packaging has been minimised so that it is easy to seperate
into two mono-materials:
cardboard
plastic.
Please observe the local regulations regarding the disposal of these
packaging materials.
2 Your unit consists of materials which can be recycled and reused if
disassembled by a specialized company. Ask about local regulations
on recycling your unit.
3 Batteries contain chemical substances, so they should be disposed
of properly.
êêììëëëëääààââ
èèààííÄÄççààÖÖ ééíí ëëÖÖííàà
ëëÂÂÚÚÂÂÓÓÈÈ ÔÔÚÚ ((ÔÔÓÓÒÒÚÚÎÎÂÂÚÚÒÒ ÚÚÓÓÎθ¸ÍÍÓÓ ÎÎ ÓÓÚÚÂÂÎθ¸ÌÌ˚˚ıı ÂÂÒÒËËÈÈ))
ç‡ÔflÊÂÌË ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ‡‰‡ÔÚÂ‡ (ÔËÒÚ‡‚ÍË) 3 Ç ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸
Ô˂‰ÂÌÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ ÏÂÒÚÌÓÈ ÒÂÚË.
ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ¯Ú˚¸ 1,3 ÏÏ ‚ËÎÍË ‡‰‡ÔÚÂ‡ 3,5 ÏÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸ Í ÔÓβÒÛ -.
èÓ‰Íβ˜ËÚ ÒÂÚÂ‚Û˛ ÔËÒÚ‡‚ÍÛ ‚ ‡Á˙ÂÏ 3 Ç ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó ÚÓ͇.
Ç ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË Ç˚ Ì ÔÓθÁÛÂÚÂÒ¸ ÒÂÚ‚ÓÈ ÔËÒÚ‡‚ÍÓÈ, ÓÚÍβ˜ËÚÂ
ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ ÓÚ ÒÂÚË.
ÅÅÚÚÂÂËË ((ÁÁÍÍÁÁ˚˚˛˛ÚÚÒÒ ÓÓÚÚÂÂÎθ¸ÌÌÓÓ))
éÚÓÈÚ Í˚¯ÍÛ ÓÚÒÂ͇ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ·‡Ú‡ÂÈ Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú ‰‚Â
˘ÂÎÓ˜Ì˚ ·‡Ú‡ÂË ÚËÔ‡ R6, UM3 ËÎË ÄÄ, Í‡Í Û͇Á‡ÌÓ Ì‡
‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÓÚÒÂ͇ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ·‡Ú‡ÂÈ.
èÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ·‡Ú‡ÂflÏË Philips POWER LIFE, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ËÏË
ÔÓË„˚‚‡Ú¸ ͇ÒÒÂÚ˚ ‚ Ú˜ÂÌË 18 ˜‡ÒÓ‚. (àÎβÒÚ‡ˆËfl: p.t.o.).
Ç ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ·‡Ú‡ÂË ‡Áfl‰ËÎËÒ¸ ËÎË Ì ·Û‰ÛÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl
‚ Ú˜ÂÌË ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ‚˚̸Ú ·‡Ú‡ÂË ËÁ ÓÚÒÂ͇.
DDBBBB:: DDYYNNAAMMIICC BBAASSSS BBOOOOSSTT
ÑÎfl ‡ÍÚË‚‡ˆËË ÙÛÌ͈ËË DBB (Dynamic Bass Boost) ̇ÊÏËÚÂ
Í·‚Ë¯Û DBB ‚‚Âı (‚ÍÎ.).
ÑÎfl ‚˚Íβ˜ÂÌËfl ÙÛÌ͈ËË Ì‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û DBB ‚ÌËÁ (‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ OFF).
èèêêééààÉÉêêõõÇÇÄÄççààÖÖ ääÄÄëëëëÖÖííõõ
11..
éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Í‡ÒÒÂÚ˚ Ë ‚ÒÚ‡‚¸ÚÂ
͇ÒÒÂÚÛ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ·Ó·Ë̇ Ò ÎÂÌÚÓÈ Ì‡ıӉ˷Ҹ ÔÓ Ô‡‚Û˛ ÛÍÛ.
22..
éÒÚÓÓÊÌ˚Ï Ì‡Ê‡ÚËÂÏ Í˚¯ÍË Í‡ÒÒÂÚÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl Á‡ÍÓÈÚÂ
͇ÒÒÂÚÌËÍ.
èèêêàà èèééããúúááééÇÇÄÄççàààà ççÄÄììòòççààääÄÄååàà ççÖÖ ááÄÄÅÅõõÇÇÄÄââííÖÖ
èèééããúúááééÇÇÄÄííúúëëüü ÉÉééããééÇÇééââ
ÅÅÂÂÂÂËËÚÚÂÂ ÓÓÌÌ˚˚ ÒÒÎÎÛÛıı::
ëÎÛ¯‡ÈÚ ÏÛÁ˚ÍÛ Ì‡ ÛÏÂÂÌÌÓÈ
„ÓÏÍÓÒÚË Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ Á‡·Ó΂‡ÌË Ó„‡ÌÓ‚
ÒÎÛı‡.
ÅÅÂÂÁÁÓÓÔÔÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚ¸¸ ËËÊÊÂÂÌÌËË::
ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ̇ۯÌË͇ÏË ÔË
‚ÓʉÂÌËË ËÎË Í‡Ú‡ÌËË Ì‡ ‚ÂÎÓÒËÔ‰Â, Ë·Ó ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓÏÛ ÒÎÛ˜‡˛.
ééÅÅëëããììÜÜààÇÇÄÄççààÖÖ
óÂÂÁ ͇ʉ˚ 50 ˜‡ÒÓ‚ ‡·ÓÚ˚ ËÎË ‚ Ò‰ÌÂÏ Ó‰ËÌ ‡Á ‚ ÏÂÒflˆ
ÔÓË„˚‚‡ÌËÂÏ ÒÔˆˇθÌÓÈ Í‡ÒÒÂÚ˚ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ
χ„ÌËÚÌÛ˛ „ÓÎÓ‚ÍÛ.
è‰Óı‡ÌflÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÓÚ ‰Óʉfl, ‚·„Ë, ÔÂÒ͇ Ë ËÁ·˚ÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÚÂÔ·, Ì ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ ‚ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË
ÓÚ Ì‡„‚‡ÚÂθÌ˚ı ÔË·ÓÓ‚ Ë Ì ÓÒÚ‡‚ÎflÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡
‡‚ÚÓÏÓ·ËΠ‚ Ô‡ÍËÌ„Â ÔÓ‰ ÒÓÎ̈ÂÏ.
ùùääééããééÉÉààóóÖÖëëääÄÄüü ëëèèêêÄÄÇÇääÄÄ
11..
ÑÎfl ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌÓ ÏËÌËÏÛÏ ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜ÌÓ„Ó
χÚÂˇ·, ÍÓÚÓ˚È Î„ÍÓ ËÁÓÎËÛÂÚÒfl ‚ ‰‚‡ ÏÓÌÓ Ï‡ÚÂˇ·:
– ͇ÚÓÌ̇fl ÍÓӷ͇
– Ô·ÒÚχÒÒ‡
èÓÒ¸·‡ Òӷβ‰‡Ú¸ ÏÂÒÚÌ˚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÔÓ Ò·ÓÛ Ë
ÌÂÈÚ‡ÎËÁ‡ˆËË ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı χÚÂˇÎÓ‚.
22..
LJ¯Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÍÓÌÒÚÛ͈ËÓÌÌ˚ı χÚÂˇÎÓ‚,
ÍÓÚÓ˚ ÔÓÒΠ‡Á·ÓÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒÔˆˇÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÙËÏÓÈ
ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˚ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ‚ÚÓÒ˚¸fl.
èÓËÌÚÂÂÒÛÈÚÂÒ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ÏÂÒÚÌ˚ı Ô‡‚ËÎ ˆËÍÛÎflˆËË.
POLSKI
ZASILANIE
Zasilacz sieciowy (niektóre wersje)
Napiêcie w lokalnej sieci musi odpowiadaæ napiêciu zasilacza 3V.
Bolec œrodkowy 1,3 mm wtyczki 3,5 mm zasilacza musi byæ pod¬åczony
do bieguna ujemnego -.
Pod¬åczyæ zasilacz do gniazdka DC 3V urzådzenia.
Nale¿y zawsze wy¬åczyæ zasilacz, je¿eli nie bêdzie u¿ytkowany.
Baterie (opcjonalne)
Otworzyæ pokrywê kieszeni bateryjnej i w¬o¿yæ dwie baterie
alkaliczne typu R6, UM3 lub AA zgodnie ze schematem wewnåtrz.
U¿ycie baterii Philips POWER LIFE pozwala na 18 godzin s¬uchania
muzyki (Rysunek).
Nale¿y wyjåæ baterie, je¿eli uleg¬y wyczerpaniu lub nie bêdå
u¿ytkowane przez d¬u¿szy okres.
DBB: DYNAMICZNE WZMOCNIENIE BASÓW
W¬åczenie funkcji DBB (Dynamic Bass Boost) naståpi po
przesuniêciu klawisza DBB do góry (ON).
W celu wy¬åczenia funkcji DBB przesunåæ klawisz w dó¬ (OFF).
MAGNETOFON
1.
Otworzyæ kieszeñ magnetofonu i w¬o¿yæ kasetê z taœmå nawiniêtå
na prawå szpulkê.
2.
Zamknåæ lekko kieszeñ magnetofonu.
3.
Pod¬åczyæ s¬uchawki do gniazdka p.
4.
Ustawiæ prze¬åcznik CrO2/METAL•NORM w odpowiedniå pozycjê:
– CrO2/METAL dla kaset CHROME (IEC II) lub METAL (IEC IV);
– NORM dla kaset NORMAL (IEC I).
INFORMACJE EKOLOGICZNE
1.
Opakowanie zosta¬o uproszczone, aby mo¿na rozdzieliæ je na dwa
odrêbne materia¬y:
– karton
– plastik.
Prosimy o przestrzeganie przepisów lokalnych dotyczåcych
sk¬adowania tych materia¬ów.
2.
Zestaw sk¬ada siê z czêœci, które mogå zostaæ poddane procesowi
odzysku, o ile przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. Prosimy
o przestrzeganie miejscowych przepisów odnoœnie sk¬adowania
przestarza¬ego sprzêtu.
3.
Baterie zawierajå szkodliwe substancje chemiczne, dlatego nale¿y
wyrzucaæ je do odpowiednich kontenerów.
TROUBLESHOOTING
If a problem occurs, check the points listed below before taking the
unit for repair. If you are unable to solve a problem by following these
suggestions, consult your dealer or service centre.
Warning:Never trytorepair the unit yourself, as this would
invalidate your guarantee.
PROBLEM
CAUSE
SOLUTION
Hum when using mains adaptor
Adaptor used is unsuitable
Use a good quality regulated 3V DC adaptor
Poor sound/no sound
Headphones plug not fully inserted
Insert plug fully
Volume is turned down
Turn up volume
Tape head dirty
Clean tape head (see MAINTENANCE)
The model number is located at the bottom of the set.
The production number is located in the battery compartment.
33..
ëÓ‰ËÌËÚ ̇ۯÌËÍË ‚ „ÌÂÁ‰Ó p.
44..
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÂÎÂÍÚÓÌ˚È ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ ‚˚·Ó‡ ÚËÔ‡ ͇ÒÒÂÚ˚
CrO2/METALNORM ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â ÚËÔÛ
͇ÒÒÂÚ˚,
– CrO2/METAL ‰Îfl ͇ÒÒÂÚ CHROME (IEC II) ËÎË METAL (IEC IV),
– NORM ‰Îfl ͇ÒÒÂÚ (IEC I) NORMAL.
55..
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇˜‡Ú¸ ÔÓË„˚‚‡ÌË ͇ÒÒÂÚ˚, ̇ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ 1.
66..
ê͇ۘÏË VOLUME Ë DBB ÓÚ„ÛÎËÛÈÚ „ÓÏÍÓÒÚ¸.
77..
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓË„˚‚‡ÌË ͇ÒÒÂÚ˚, ̇ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ 9; ‡ÔÔ‡‡Ú ‚˚Íβ˜ÂÌ.
88..
ÑÎfl ·˚ÒÚÓÈ ÔÂÂÏÓÚÍË ÎÂÌÚ˚ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 5, ‰Îfl Ó·‡ÚÌÓÈ
ÔÂÂÏÓÚÍË – ÍÌÓÔÍÛ 6.
éÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÂÂÏÓÚÍÛ ÏÓÊÌÓ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË 9.
ééÅÅôôààÖÖ ëëÇÇÖÖÑÑÖÖççààüü
èèêêààççÄÄÑÑããÖÖÜÜççééëëííàà (( ÍÍÓÓÏÏÔÔÎÎÂÂÍÍÚÚ ÔÔÓÓÒÒÚÚÍÍËË))
ç‡Û¯ÌËÍË ÒÚÂÂÓ
á‡ÊËÏ ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Í ÂÏÌ˛
èèËËÏÏÂÂÌÌÂÂÌÌËË ÁÁÊÊËËÏÏ
11..
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ هÒÓÌÌ˚È Á‡ÊËÏ (̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË Á‡ÊËχ ‰Îfl
ÍÂÔÎÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Í ÂÏÌ˛) ‚ ÓÚ‚ÂÒÚË ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‰Îfl
ÍÂÔÎÂÌËfl Í ÂÏÌ˛.
22..
èÓ‚ÂÌËÚ Á‡ÊËÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË LOCK, Í‡Í Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â.
33..
ÑÎfl ÒÌflÚËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÓÒÚÓÓÊÌÓ ÔÓ‰ÌËÏËÚÂ Ë ÔÓ‚ÂÌËÚ Á‡ÊËÏ
‚ ÔÓÎÓÊÂÌË RELEASE, Í‡Í Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â, Á‡ÚÂÏ
ÒÌËÏËÚ Á‡ÊËÏ ‚ Ò·ÓÂ.
33..
ŇڇÂË ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ıËÏ˘ÂÒÍË ‚¢ÂÒÚ‚‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔÓÁ‡·ÓÚËÚ¸Òfl Ó· Ëı Ô‡‚ËθÌÓÏ ‡ÁÏ¢ÂÌËË.
ììëëííêêÄÄççÖÖççààÖÖ ççÖÖààëëèèêêÄÄÇÇççééëëííÖÖââ
Ç ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ ÔÂ‰ Ò‰‡˜ÂÈ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
̇ ÂÏÓÌÚ ‚ÓÒÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÔÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ÏË ÌËÊ ÂÍÓÏẨ‡ˆËflÏË.
ÖÒÎË Ò Ëı ÔÓÏÓ˘¸˛ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ÌÂθÁfl, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í
‰ËÎÂÛ ËÎË ‚ ÒÎÛÊ·Û ÒÂ‚ËÒ‡.
ÇÇÌÌËËÏÏÌÌËËÂÂ::
ç Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÂÏÓÌÚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ,
Ë·Ó ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚˚ ÛÚ‡ÚËÚ Ô‡‚Ó Ì‡ „‡‡ÌÚËÈÌÓ ӷÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ.
èèêêééÅÅããÖÖååÄÄ
èêàóàçÄ
êÖòÖçàÖ
òòÛÛÏÏ ÔÔËË ÍÍÎβ˛˜˜ÂÂÌÌËËËË ÒÒÂÂÚÚÂÂÓÓÈÈ ÔÔËËÒÒÚÚÍÍËË
èËÒÚ‡‚͇ ‚˚·‡Ì‡ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ
èÓ‰·ÂËÚ ÔËÒÚ‡‚ÍÛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ̇ 3 Ç
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó ÚÓ͇
ëëÎη·˚˚ÈÈ ÁÁÛÛÍÍ // ççÂÂÚÚ ÁÁÛÛÍÍ
òÚ˚¸ ̇ۯÌËÍÓ‚ ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ Ì ‰Ó ÍÓ̈‡
ÇÒÚ‡‚¸Ú ¯Ú˚¸ ‰Ó ÍÓ̈‡
ÉÓÏÍÓÒÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ̇ ÏËÌËÏÛÏ
éÚ„ÛÎËÛÈÚ „ÓÏÍÓÒÚ¸
ÉÓÎӂ͇ Á‡„flÁÌÂ̇
èÓ˜ËÒÚËÚ „ÓÎÓ‚ÍÛ (ÒÏ. éÅëãìÜàÇÄçàÖ)
íËÔÓ‚ÓÈ ÌÓÏÂ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ̇ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
çÓÏÂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ÌÛÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ.
5.
Rozpoczêcie odtwarzania klawiszem 1.
6.
Ustawiæ si¬ê g¬osu klawiszami VOLUME i DBB.
7.
Zatrzymanie odtwarzania klawiszem 9. Zestaw wy¬åczy siê.
8.
Przewijanie taœmy do przodu klawiszem 5, do ty¬u klawiszem 6.
Nacisnåæ 9 w celu zatrzymania przewijania.
INFORMACJE OGÓLNE
AKCESORIA (wyposa¿enie)
S¬uchawki stereo
Uchwyt do paska
Korzystanie z uchwytu do paska
1.
W celu pod¬åczenia uchwytu nale¿y dopasowaæ zacisk (z ty¬u
uchwytu) do otworu na obudowie.
2.
Obróciæ uchwyt w pozycjê LOCK zgodnie z rysunkiem.
3.
W celu zdjêcia uchwytu nale¿y delikatnie obróciæ uchwyt
w pozycjê RELEASE zgodnie z rysunkiem, nastêpnie wyjåæ uchwyt.
KORZYSTAJ 'Z G£OWÅ' ZE S£UCHAWEK!
Ochrona s¬uchu: Korzystaj ze s¬uchawek przy umiarkowanej sile
g¬osu. S¬uchanie g¬oœnej muzyki mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia
s¬uchu!
Bezpieczeñstwo ruchu drogowego: Podczas prowadzenia
pojazdu lub jazdy rowerem nie wolno korzystaæ ze s¬uchawek –
mo¿esz spowodowaæ wypadek!
KONSERWACJA
Po ka¿dych 50 godzinach u¿ytkowania lub œrednio raz na miesiåc
oczyœciæ g¬owicê magnetycznå przez odtworzenie taœmy
czyszczåcej.
Nie wolno wystawiaæ urzådzenia ani kaset na dzia¬anie deszczu,
wilgoci, piasku ani silnych Ÿróde¬ ciep¬a np. kaloryferów lub
promieni s¬onecznych w samochodzie.
USUWANIE USTEREK
W przypadku zaistnienia problemu, przed oddaniem zestawu do
naprawy nale¿y sprawdziæ poni¿szå listê. Je¿eli pomimo poni¿szych
wskazówek problemu nie uda¬o siê zlikwidowaæ, nale¿y skontaktowaæ
siê z najbli¿szym sprzedawcå lub serwisem.
Ostrze¿enie: W ¿adnym wypadku nie wolno naprawiaæ
zestawu we w¬asnym zakresie, oznacza to bowiem utratê gwarancji.
NIESPRAWNOή
MO¯LIWA PRZYCZYNA
ŒRODEK ZARADCZY
Silny przydŸwiêk podczas korzystania z zasilacza
U¿ywany jest nieodpowiedni zasilacz
Skorzystaæ z dobrej jakoœci zasilacza regulowanego 3V DC
S¬aba jakoœæ dŸwiêku/brak dŸwiêku
Wtyczka s¬uchawek nie jest w¬o¿ona do koñca
W¬o¿yæ wtyczkê do koñca
Pokrêt¬o si¬y g¬osu VOLUME ustawione na minimum
Zwiêkszyæ si¬ê g¬osu
Brudna g¬owica magnetofonu
Oczyœciæ g¬owicê (patrz rozdzia¬ 'KONSERWACJA')
Producent zastrega mo¿liwoœæ wprowadzania technicznych.
Typ modelu znajduje siê na spodzie urzådzenia
Numer serii znajduje siê w kieszeni bateryjnej.
Instructions for use
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
Instrukcja obs¬ugi
Návod k obsluze
Návod na pou|itie
Használati útmutató
AQ 6485 Stereo Cassette Player
AQ 6485 - Stereo Cassette Player
Meet PHILIPS at the internet http://www.philips.com
printed in Hong Kong TC text/CT/RB/9746
A
U
T
O
M
A
T
I
C
S
T
O
P
A
U
T
O
M
A
T
IC
S
T
O
P
AQ
6485 STEREO CASSETTE PLAYER
AQ6485
STER
EO CASSETTE
PLAY
ER
DBB
DBB
DC
3
V
DC
3V
C
r
o
2/M
E
T
A
L
N
OR
M
V
O
L
U
M
E
C
ro
2/
M
ET
A
L
N
O
R
M
V
O
L
U
M
E
5 To start playback, press 1.
6 Adjust the sound with the VOLUME and DBB controls.
7 To stop playback, press 9 and the set is switched off.
8 To fast wind, press 5, to rewind, press 6.
Press 9 to stop winding.
GENERAL INFORMATION
ACCESSORIES (included)
Stereo Headphones
Belt clip
Using the belt clip
1 To attach, position the shaped grip (found on the back of the belt
clip) so that it fits into the belt clip hole.
2 Turn the clip to LOCK as indicated on the set.
3 To detach, gently lift and turn the clip to RELEASE as indicated on
the set and then remove completely.
USE YOUR HEAD WHEN USING HEADPHONES
Hearing safety: Listen at a moderate volume. Use at high volume
can impair your hearing!
Traffic safety: Do not use headphones while driving or cycling as
you may cause an accident!
MAINTENANCE
Clean the magnetic head after every 50 hours of use or, on
average, once a month by playing a cleaning cassette.
Do not expose the set and cassettes to rain, moisture, sand, or
excessive heat from e.g. heating equipment or vehicles parked in
direct sunlight.
ÈESKA REPUBLIKÁ
V‡STRAHA!
Tento pøístroj pracuje s laserov¥m paprskem. Pøi nesprávné manipulaci s pøístrojem (v
rozporu s tímto návodem) mù¿e dojít k nebezpeènému ozáøení. Proto pøístroj za chodu
neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu v|dy svìøte specializovanému
servisu.
NEBEZPEÈÍ!
Pøi sejmutí krytù a odji∂tìní bezpeènostních spínaèù hrozí nebezpeèí neviditelného
laserového záøení!
Chraòte se pøed pøím¥m zásahem laserového paprsku.
ZÁRUKA
Tento pøístroj byl vyroben s nejvìt∂í peèlivostí a nejmodernìj∂ími v¥robními metodami. Jsme
pøesvìdèeni, |e vám bude bezchybnì slou|it, pokud budete dodr|ovat pokyny v návodu.
V pøípadì jakékoli závady se laskavì obra†te na svého obchodníka nebo pøímo na servisní
organizaci firmy Philips. Dbejte té|, aby vám prodávající øádnì vyplnil záruèní list.
Pokud by v∂ak byly na pøístroji shledány cizí zásahy, nebo byl obsluhován v rozporu s pokyny
v návodu, záruèní nároky zanikají. Záruèní doba je dvanáct mìsícù ode dne prodeje.
Pokud byste z jakéhokoli dùvodu pøístroj demontovali, v|dy nejdøíve vytáhnìte sí†ovou
zástrèku.
Pøístroj chraòte pøed jakoukoli vlhkostí i pøed kapkami vody.
Pobierz instrukcję w języku polskim (PDF, 0.3 MB)
(Apelujemy o dbanie o środowisko i drukowanie instrukcji tylko wtedy, gdy jest to niezbędne)

Loading…

Ocena

Podziel się z nami swoją opinią na temat Philips AQ6485 Magnetofon kasetowy i oceń urządzenie. Chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami z tym produktem lub zadać pytanie? Zostaw komentarz na dole strony.
Czy jesteś zadowolony z Philips AQ6485 Magnetofon kasetowy?
Tak Nie
Zostań pierwszą osobą, która oceni ten produkt
0 głosów

Więcej o tej instrukcji

Rozumiemy, że miło jest mieć papierową instrukcję obsługi Philips AQ6485 Magnetofon kasetowy. Zawsze możesz pobrać instrukcję z naszej strony internetowej i wydrukować ją samodzielnie. Jeśli chcesz otrzymać oryginalną instrukcję, zalecamy skontaktowanie się z Philips. Być może będą w stanie dostarczyć oryginalną instrukcję. Szukasz instrukcji swojego Philips AQ6485 Magnetofon kasetowy w innym języku? Wybierz preferowany język na naszej stronie głównej i wyszukaj numer modelu, aby sprawdzić, czy jest on dostępny.

Dane techniczne

Marka Philips
Model AQ6485
Kategoria Magnetofony kasetowe
Typ pliku PDF
Rozmiar pliku 0.3 MB

Wszystkie podręczniki dla Philips Magnetofony kasetowe
Więcej podręczników Magnetofony kasetowe

Dołącz do dyskusji na temat tego produktu

Tutaj możesz podzielić się swoją opinią na temat Philips AQ6485 Magnetofon kasetowy. Jeśli masz pytanie, najpierw dokładnie przeczytaj instrukcję. Zapytanie o instrukcję można złożyć za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Instrukcja Philips AQ6485 Magnetofon kasetowy

Produkty powiązane

Powiązane kategorie