Instrukcja Philips AQ6585 Magnetofon kasetowy

Poszukujesz instrukcji obsługi Philips AQ6585 Magnetofon kasetowy? Poniżej możesz bezpłatnie obejrzeć i pobrać instrukcję obsługi w formacie PDF. Znajdziesz tam również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, ocenę oraz opinie użytkowników, które pomogą Ci w optymalnym wykorzystaniu zakupionego produktu. Jeśli to niewłaściwa instrukcja, skontaktuj się z nami.

Czy Twój produkt nie działa, a w instrukcji obsługi brakuje rozwiązania Twojego problemu? Udaj się do Repair Café, gdzie naprawisz swój sprzęt za darmo.

Instrukcja

Loading…

AQ 6585 Stereo Radio Cassette Player
black film width 78 mm portrait
Instructions for use
àçëíêìäñàà èé ùäëèãìÄíÄñàà
Instrukcja obstugi
Návod na pou|itie
Návod k pou|ití
Használati utasítás
Printed in Hong Kong TC text/JW/9801
Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com
English
êêÛÛÒÒÒÒÍÍËËÈÈ
Polski
magyar
Èesky
Slovenèina
R
E
L
E
A
S
E
L
O
C
K
LIFT
RELEASE
LOCK
LIFT
T
U
N
N
I
N
G
A
U
T
O
M
A
T
IC
S
T
O
P
A
U
T
O
M
A
T
IC
S
T
O
P
AQ6585 STEREO RADIO CASSETTE
PLAY
ER
AQ6585 STEREO RADIO CA
SSETTE PLAYER
DBB
A
M
53
67
90
120
160
1
0
x
k
H
z
A
M
53
67
90
120
160
10
x
kH
z
FM
88
92
96
100
104
108
M
H
z
O
P
E
/B
A
T
T
O
P
E
/B
A
T
T
A
M
F
M
F
M
S
T
Cr
o
2/
M
E
T
A
L
N
O
R
M
A
L
T
A
P
E
R
A
D
I
O
FAST WIND 5
FAST REWIND 6
OPE/BATT
VOLUME
AM(MW) FM FM•FMST
CrO2/METAL NORMAL
TUNING
TAPE RADIO
DC 3V ->+
p
PLAY 1
STOP 9
2 x R6/UM3/AA-cells
ENGLISH
MAINS SUPPLY
Mains adaptor (optional)
The voltage of the 3V adaptor must match with the local voltage. The 3.5
mm adaptor plug’s 1.3 mm centre pin must also be connected to the minus
pole -.
Connect the mains adaptor to the set’s DC 3V socket.
Always disconnect the mains adaptor if you are not using it.
Batteries (optional)
Open the battery door and insert two alkaline batteries, type
R6, UM3 or AA as indicated. Use of Philips POWER LIFE batteries gives
up to 18 hours of cassette playback.
Remove the batteries from the set if they are exhausted or not to be used
for a long time.
The OPE/BATT indicator will light up only dimly if the battery supply is
low.
DBB DYNAMIC BASS BOOST
To activate the DBB (Dynamic Bass Boost) function, push the DBB slide
panel up (on).
To deactivate the DBB function, slide the panel down (to off).
RADIO RECEPTION
1. Set the TAPE/RADIO to RADIO.
2. Connect headphones to the p socket.
3. Set the band selector to AM (MW), FM (mono) or FM-ST (stereo).
4. Select the station using the TUNING control.
To improve reception
AM (MW): Uses the built-in antenna. Turn the set to find the best position.
FM: The headphone cord functions as the FM-antenna. Extend it
fully and position the cord.
FM-ST: If stereo reception is weak, set the band selector to FM.
Reception will now be mono, but the noise distortion
suppressed.
5. Adjust the sound with VOLUME and DBB controls.
6. To turn off the radio, set TAPE/RADIO to TAPE.
CASSETTE PLAYBACK
1. Set TAPE/RADIO to TAPE.
2. Connect headphones to the p socket.
3. Open the cassette holder and insert a tape with the full reel on your
right.
4. Press the cassette door lightly to shut.
5. Set the CrO2/METAL•NORM tape selector to match your inserted tape
type:
CrO2/METAL for CHROME (IEC II) or METAL (IEC IV);
NORM for (IEC I) NORMAL type cassettes.
6. To start playback, press 1.
7. Adjust the sound with the VOLUME and DBB controls.
8. To stop playback, press 9 and the set is switched off.
9. To fast wind, press 5, to rewind, press 6.
Press 9 to stop winding.
At the end of the tape, the cassette keys are automatically released
and the set is switched off.
GENERAL INFORMATION
ACCESSORIES (included)
Stereo Headphones
Belt clip
Using the belt clip
1. To attach, position the shaped grip (found on the back of the belt clip) so
that it fits into the belt clip hole.
2. Turn the clip to LOCK as indicated on the set.
3. To detach, gently lift and turn he clip to RELEASE as indicated on the set
and then remove completely.
USE YOUR HEAD WHEN USING HEADPHONES
Hearing safety: Listen at a moderate volume. Use at high volume can
impair your hearing!
Traffic safety: Do not use headphones while driving or cycling as you
may cause an accident!
MAINTENANCE
Clean the magnetic head after every 50 hours of use or, on average,
once a month by playing a cleaning cassette.
Do not expose the set and cassettes to rain, moisture, sand, or excessive
heat from e.g. heating equipment or vehicles parked in direct sunlight.
ENVIRONMENTAL NOTE
1. The packaging may be separated into two materials: – cardboard and
plastic. Please observe the local regulations regarding the disposal of
these packaging materials.
2. Your unit consists of materials which can be recycled and reused if
disassembled by a specialized company. Ask about local regulations on
recycling your unit.
3. Batteries contain chemical substances, so they should be disposed of
properly.
êêììëëëëääààââ
èèààííÄÄççààÖÖ ééíí ëëÖÖííàà
ëëÂÂÚÚÂÂÓÓÈÈ ÔÔÚÚ ((ÔÔÓÓ ÓÓÔÔˆˆËËËË))
ç‡ÔflÊÂÌË ‡‰‡ÔÚÂ‡ ̇ 3 Ç ‰ÓÎÊÌÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ̇ÔflÊÂÌ˲
ÏÂÒÚÌÓÈ ÒÂÚË. ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ¯Ú˚¸ ‡ÁÏÂÓÏ 1,3 ÏÏ ‚ËÎÍË ‡‰‡ÔÚÂ‡
‡ÁÏÂÓÏ 3,5 ÏÏ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ Í ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓÏÛ ÔÓβÒÛ -.
ëÓ‰ËÌËÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ‡‰‡ÔÚÂ ‚ „ÌÂÁ‰Ó ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ ̇ DC 3V (3 Ç).
ÇÒ„‰‡ ÓÚÍβ˜‡ÈÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ‡‰‡ÔÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ ËÏ Ì ÔÓθÁÛÂÚÂÒ¸.
ÅÅÚÚÂÂËË ((ÔÔÓÓ ÓÓÔÔˆˆËËËË))
éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú ‰‚ ˘ÂÎÓ˜Ì˚Â
·‡Ú‡ÂË ÚËÔ‡ R6, UM3 ËÎË ÄÄ, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ·‡Ú‡ÂÈ
ÚËÔ‡ Philips POWER LIFE Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ÔÓË„˚‚‡ÌË ͇ÒÒÂÚ Ì‡
ÔÓÚflÊÂÌËË 18 ˜‡ÒÓ‚.
쉇ÎËÚ ·‡Ú‡ÂË ËÁ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ÓÌË ‡Áfl‰ËÎËÒ¸
ËÎË Ì ·Û‰ÛÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ̇ ÔÓÚflÊÂÌËË ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË.
à̉Ë͇ÚÓ OPE/BATT Ò‚ÂÚËÚÒfl Ò··Ó, ÂÒÎË ÔËÚ‡ÌË ÓÚ ·‡Ú‡ÂÈ
̉ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ.
DDBBBB DDYYNNAAMMIICC BBAASSSS BBOOOOSSTT ((ÑÑààççÄÄååààóóÖÖëëääééÖÖ ììëëààããÖÖççààÖÖ
ÅÅÄÄëëééÇÇõõïï ííééççééÇÇ))
ÑÎfl ‚Íβ˜ÂÌËfl ÙÛÌ͈ËË DBB (‰Ë̇Ï˘ÂÒÍÓ ÛÒËÎÂÌË ·‡ÒÓ‚˚ı ÚÓÌÓ‚)
ÔÂ‰‚Ë̸Ú ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ DBB ‚‚Âı (‚Íβ˜ÂÌËÂ).
ÑÎfl ‚˚Íβ˜ÂÌËfl ÙÛÌ͈ËË DBB ÔÂ‰‚Ë̸Ú ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ DBB ‚ÌËÁ
(‚˚Íβ˜ÂÌËÂ).
èèêêààÖÖåå êêÄÄÑÑààéé
11..
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ TAPE/RADIO ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË RADIO.
22..
èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ̇ۯÌËÍË ‚ „ÌÂÁ‰Ó p.
33..
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÂÎÂÍÚÓ ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ ‚ÓÎÌ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Äå, FM (ÏÓÌÓ) ËÎË
FM-ST (ÒÚÂÂÓ).
44..
Ç˚·ÂËÚ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Û˜ÍË TUNING.
ÑÑÎÎ ÛÛÎÎÛÛ˜˜¯¯ÂÂÌÌËË ÔÔËËÂÂÏÏ
ÄÄåå ((MMWW))::
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‚ÒÚÓÂÌ̇fl ‡ÌÚÂÌ̇. èÓ‚ÂÌËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Îfl
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇ÈÚË Ò‡ÏÓ ÎÛ˜¯Â ÔÓÎÓÊÂÌË ‰Îfl ÔËÂχ.
FFMM::
òÌÛ ̇ۯÌËÍÓ‚ ÒÎÛÊËÚ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ‡ÌÚÂÌÌ˚ FM. èÓÎÌÓÒÚ¸˛
‡ÒÚflÌËÚ ¯ÌÛ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Â„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
FFMM--SSTT::
Ç ÒÎÛ˜‡Â Ò··Ó„Ó ÒÚÂÂÓÒ˄̇· FM ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÂÎÂÍÚÓË
‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ ‚ÓÎÌ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË FM. èË ˝ÚÓÏ ÔËÂÏ ·Û‰ÂÚ
‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl ‚ ÂÊËÏ ÏÓÌÓ, Ӊ̇ÍÓ ¯ÛÏ˚ Ë ËÒ͇ÊÂÌËfl
·Û‰ÛÚ ÛÒÚ‡ÌÂÌ˚.
55..
éÚ„ÛÎËÛÈÚ Á‚ÛÍ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Û˜ÂÍ VOLUME Ë DBB.
66..
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ
TAPE/RADIO ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ TAPE.
èèêêééààÉÉêêõõÇÇÄÄççààÖÖ ääÄÄëëëëÖÖíí
11..
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ TAPE/RADIO ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË TAPE.
22..
èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ̇ۯÌËÍË ‚ „ÌÂÁ‰Ó p.
33..
éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ Í‡ÒÒÂÚÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú ͇ÒÒÂÚÛ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÌ˚È ÓÎËÍ Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl ÒÔ‡‚‡.
44..
éÒÚÓÓÊÌÓ Ì‡ÊÏËÚ Í˚¯ÍÛ Í‡ÒÒÂÚÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
Ó̇ Á‡Í˚·Ҹ.
55..
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÂÎÂÍÚÓÌ˚È ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ ‚˚·Ó‡ ÚËÔ‡ ͇ÒÒÂÚ˚
CrO2/METALNORM ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â ÚËÔÛ ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ
‚‡ÏË Í‡ÒÒÂÚ˚:
CrO2/METAL ‰Îfl ͇ÒÒÂÚ ÚËÔ‡ CHROME (IEC II) ËÎË METAL
(IEC IV); NORM ‰Îfl ͇ÒÒÂÚ ÚËÔ‡ (IEC I) NORMAL.
66..
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇˜‡Ú¸ ÔÓË„˚‚‡ÌË ͇ÒÒÂÚ˚, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 1.
77..
éÚ„ÛÎËÛÈÚ „ÓÏÍÓÒÚ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Û˜ÂÍ VOLUME Ë DBB.
88..
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓË„˚‚‡ÌË ͇ÒÒÂÚ˚, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 9
Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚˚Íβ˜ËÚÒfl.
99..
ÑÎfl ·˚ÒÚÓÈ ÔÂÂÏÓÚÍË ÎÂÌÚ˚ ‚ÔÂ‰ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 5, ‰Îfl
Ó·‡ÚÌÓÈ ÔÂÂÏÓÚÍË – ÍÌÓÔÍÛ 6.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÂÂÏÓÚÍÛ, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 9.
Ç ÍÓ̈ ͇ÒÒÂÚ˚ ÍÌÓÔÍË ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÓÚÔÛÒ͇˛ÚÒfl Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
‚˚Íβ˜‡ÂÚÒfl.
ééÅÅôôààÖÖ ëëÇÇÖÖÑÑÖÖççààüü
èèêêààççÄÄÑÑããÖÖÜÜççééëëííàà (( ÍÍÓÓÏÏÔÔÎÎÂÂÍÍÚÚ ÔÔÓÓÒÒÚÚÍÍËË))
ëÚÂÂÓ̇ۯÌËÍË
á‡ÊËÏ ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Í ÂÏÌ˛
èèËËÏÏÂÂÌÌÂÂÌÌËË ÁÁÊÊËËÏÏ
11..
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‚ÂÒËÚ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ هÒÓÌÌ˚È Á‡ÊËÏ (̇
Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË Á‡ÊËχ ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Í ÂÏÌ˛) ‚ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ
̇ ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËË ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl Í ÂÏÌ˛.
22..
èÓ‚ÂÌËÚ Á‡ÊËÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË LOCK, Í‡Í Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â.
33..
ÑÎfl ÒÌflÚËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÓÒÚÓÓÊÌÓ ÔÓ‰ÌËÏËÚÂ Ë ÔÓ‚ÂÌËÚ Á‡ÊËÏ
ÔÓÎÓÊÂÌË RELEASE, Í‡Í Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â, Á‡ÚÂÏ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
ÒÌËÏËÚ Á‡ÊËÏ.
ëëééÅÅããûûÑÑÄÄââííÖÖ ééëëííééêêééÜÜççééëëííúú èèêêàà èèééããúúááééÇÇÄÄççàààà
ççÄÄììòòççààääÄÄååàà
ÅÅÂÂÂÂËËÚÚÂÂ ÓÓÌÌ˚˚ ÒÒÎÎÛÛıı::
ëÎÛ¯‡ÈÚ ÏÛÁ˚ÍÛ Ì‡ ÛÏÂÂÌÌÓÈ „ÓÏÍÓÒÚË.
èÓÒÎۯ˂‡ÌË ̇ ·Óθ¯ÓÈ „ÓÏÍÓÒÚË ÏÓÊÂÚ Ì‡ÌÂÒÚË ‚‰ ‚‡¯ÂÏÛ
ÒÎÛıÛ!
ÅÅÂÂÁÁÓÓÔÔÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚ¸¸ ËËÊÊÂÂÌÌËË::
ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ̇ۯÌË͇ÏË ÔË ‚ÓʉÂÌËË
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ËÎË ÔË ÂÁ‰Â ̇ ‚ÂÎÓÒËÔ‰Â, Ë·Ó ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓÏÛ ÒÎÛ˜‡˛!
ééÅÅëëããììÜÜààÇÇÄÄççààÖÖ
óÂÂÁ ͇ʉ˚ 50 ˜‡ÒÓ‚ ‡·ÓÚ˚ ËÎË ‚ Ò‰ÌÂÏ Ó‰ËÌ ‡Á ‚ ÏÂÒflˆ
˜ËÒÚËÚ χ„ÌËÚÌÛ˛ „ÓÎÓ‚ÍÛ ÔÛÚÂÏ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ÒÔˆˇθÌÓÈ Í‡ÒÒÂÚ˚
‰Îfl ˜ËÒÚÍË.
è‰Óı‡ÌflÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÓÚ ‰Óʉfl, ‚·„Ë, ÔÂÒ͇ Ë ËÁ·˚ÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÚÂÔ·, Ú. Â. Ì ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ ‚ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË
ÓÚ Ì‡„‚‡ÚÂθÌ˚ı ÔË·ÓÓ‚ Ë Ì ÓÒÚ‡‚ÎflÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ, Ô‡ÍËÛ˛˘ÂÏÒfl ÔÓ‰ ÒÓÎ̈ÂÏ.
ààççîîééêêååÄÄññààüü èèéé ééïïêêÄÄççÖÖ ééääêêììÜÜÄÄûûôôÖÖââ ëëêêÖÖÑÑõõ
11..
ìÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚È Ï‡ÚÂˇΠ΄ÍÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡Á‰ÂÎÂÌ Ì‡ ‰‚‡ Ó‰ÌÓÓ‰Ì˚ı
χÚÂˇ·: ͇ÚÓÌ Ë Ô·ÒÚχÒÒ‡. èÓÒ¸·‡ Òӷβ‰‡Ú¸ ÏÂÒÚÌ˚Â
ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ‚˚·ÓÒ‡ ˝ÚËı ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı χÚÂˇÎÓ‚.
22..
LJ¯Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ËÁ χÚÂˇÎÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ÔÓÒΠ‡Á·ÓÍË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒÔˆˇÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÙËÏÓÈ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˚
͇˜ÂÒÚ‚Â ‚ÚÓ˘ÌÓ„Ó Ò˚¸fl. ìÁ̇ÈÚ ÏÂÒÚÌ˚ ‡ÒÔÓflÊÂÌËfl
ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ˆËÍÛÎflˆËË.
33..
ŇڇÂË ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ıËÏ˘ÂÒÍË ‚¢ÂÒÚ‚‡, ÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ Ëı ÒΉÛÂÚ
‚˚·‡Ò˚‚‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.
POLSKI
ZASILANIE
Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Napiêcie w lokalnej sieci musi odpowiadaæ napiêciu zasilacza 3V. Bolec
œrodkowy o przekroju 1,3 mm wtyczki zasilacza 3,5 mm musi byæ ustawiony
na biegun ujemny -.
Pod¬åczyæ zasilacz do gniazdka DC 3V urzådzenia.
Nale¿y zawsze wy¬åczyæ zasilacz, je¿eli nie jest u¿ytkowany.
Baterie (opcjonalne)
Otworzyæ pokrywê kieszeni bateryjnej i w¬o¿yæ dwie baterie alkaliczne
typu R6, UM3 lub AA zgodnie ze schematem wewnåtrz. Baterie Philips
POWER LIFE pozwalajå na 18 godzin dzia¬ania magnetofonu.
Nale¿y wyjåæ baterie, je¿eli uleg¬y wyczerpaniu lub nie bêdå u¿ytkowane
przez d¬u¿szy okres.
Je¿eli baterie så bliskie wyczerpania, wskaŸnik OPE/BATT bêdzie
œwieci¬ przyæmionym œwiat¬em.
DBB DYNAMIC BASS BOOST (WZMOCNIENIE DΩWIÊKÓW NISKICH)
Aby w¬åczyæ funkcjê DBB (Dynamic Bass Boost - Wzmocnienie DŸwiêków
Niskich), nale¿y przesunåæ klawisz DBB do góry (w pozycjê on).
Aby wy¬åczyæ funkcjê DBB, nale¿y przesunåæ klawisz w dó¬ (w pozycjê
off).
ODBIÓR RADIOWY
1. Ustawiæ prze¬åcznik TAPE/RADIO w pozycjê RADIO.
2. Pod¬åczyæ s¬uchawki do gniazdka p.
3. Wybraæ pasmo radiowe AM (MW) (œrednie), FM (UKF mono) lub FM-ST
(UKF stereo).
4. Dostrojenie do stacji radiowych umo¿liwia pokrêt¬o TUNING.
W celu poprawy odbioru radiowego
AM (MW): Odbiornik korzysta z anteny wewnêtrznej. W celu uzyskania jak
najlepszych warunków odbioru nale¿y obracaæ ca¬ym
urzådzeniem.
FM: Przewód s¬uchawek s¬u¿y jako antena FM. Nale¿y utrzymywaæ
przewód jak najbardziej rozciågniêty.
FM-ST: Je¿eli sygna¬ FM stereo jest zbyt s¬aby, nale¿y przesunåæ
klawisz w pozycjê FM. Bêdzie s¬ychaæ dŸwiêk monofoniczny, ale
zak¬ócenia zostanå st¬umione.
5. Ustawiæ si¬ê g¬osu klawiszami VOLUME i DBB.
6. Aby wy¬åczyæ zestaw, nale¿y przesunåæ klawisz TAPE/RADIO w pozycjê
TAPE.
ODTWARZANIE KASET
1. Ustawiæ prze¬åcznik TAPE/RADIO w pozycjê TAPE.
2. Pod¬åczyæ s¬uchawki do gniazdka p.
3. Otworzyæ kieszeñ magnetofonu i w¬o¿yæ kasetê, szpulka z taœmå powinna
znajdowaæ siê po prawej stronie.
4. Zamknåæ lekko kieszeñ magnetofonu.
5. Ustawiæ klawisz CrO2/METAL•NORM zgodnie z rodzajem u¿ywanej
kasety:
CrO2/METAL dla kaset CHROME (IEC II) lub METAL (IEC IV)
NORM dla kaset NORMAL (IEC I).
6. Rozpoczêcie odtwarzania klawiszem 1.
7. Ustawiæ si¬ê g¬osu klawiszami VOLUME i DBB.
8. Zatrzymanie odtwarzania klawiszem 9. Zasilanie jest wyŒczone.
9. Przewijanie taœmy do przodu klawiszem 5. Przewijanie do ty¬u
klawiszem 6.
W celu zakoñczenia przewijania nacisnåæ 9.
Na koñcu taœmy klawisze magnetofonu så automatycznie zwalniane,
zasilanie ulega wyŒczeniu.
INFORMACJE OGÓLNE
AKCESORIA (wyposa¿enie)
S¬uchawki stereo
Uchwyt do paska
Uchwyt do paska
1. W celu pod¬åczenia uchwytu nale¿y dopasowaæ zacisk (z ty¬u uchwytu) do
otworu na obudowie.
2. Obróciæ uchwyt w pozycjê LOCK zgodnie z rysunkiem.
3. W celu zdjêcia uchwytu nale¿y go delikatnie obróciæ w pozycjê RELEASE
zgodnie z rysunkiem, nastêpnie wyjåæ uchwyt.
KORZYSTAJ ‘Z G£OWÅ’ ZE S£UCHAWEK!
Ochrona s¬uchu: Korzystaj ze s¬uchawek przy umiarkowanej sile g¬osu.
S¬uchanie g¬oœnej muzyki mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia s¬uchu!
Bezpieczeñstwo ruchu drogowego: Podczas prowadzenia pojazdu lub
jazdy rowerem nie wolno korzystaæ ze s¬uchawek – mo¿esz spowodowaæ
wypadek!
KONSERWACJA
Po ka¿dych 50 godzinach u¿ytkowania lub œrednio raz na miesiåc oczyœciæ
g¬owicê magnetycznå przez odtworzenie taœmy czyszczåcej.
Nie wolno wystawiaæ urzådzenia ani kaset na dzia¬anie deszczu, wilgoci,
piasku ani silnych Ÿróde¬ ciep¬a np. kaloryferów lub promieni s¬onecznych
w samochodzie.
INFORMACJE EKOLOGICZNE
1. Opakowanie zosta¬o uproszczone, aby mo¿na rozdzieliæ je na dwa odrêbne
materia¬y: – karton oraz plastik. Prosimy o przestrzeganie przepisów
lokalnych dotyczåcych sk¬adowania tych materia¬ów.
2. Zestaw sk¬ada siê z czêœci, które mogå zostaæ poddane procesowi
odzysku, o ile przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. Prosimy o
przestrzeganie miejscowych przepisów odnoœnie sk¬adowania
przestarza¬ego sprzêtu.
3. Baterie zawierajå szkodliwe substancje chemiczne, dlatego nale¿y
wyrzucaæ je do odpowiednich kontenerów.
ÈESKY
NAPÁJENÍ ZE SÍTÌ
Sí†ov¥ adaptér (voliteln¥)
3 V adaptér musí odpovídat napìtí v místní síti. Støední, 1,3 mm jehlièka
3,5 mm pøípoje adaptéru musí b¥t pøipojena na záporn¥ pól -.
Sí†ov¥ adaptér pøipojte na vstup pøístroje DC 3V.
Sí†ov¥ adaptér odpojte v|dy, jakmile pøístroj nepou|íváte.
Napájecí èlánky (volitelné)
Otevøte prostor pro napájecí èlánky a vlo|te do nìj podle oznaèení dva
monoèlánky typu R6, UM3 nebo AAA. Pou|íváte-li napájecí èlánky Philips
POWER LIFE, zajistí vám 18 hodin reprodukce kazet.
Pokud pøístroj nebudete del∂í dobu pou|ívat nebo pokud zjistíte, |e èlánky
jsou u| vyèerpané, vyjmìte je z pøístroje.
Jsou-li napájecí èlánky vyèerpané, indikátor OPE/BATT slabì svítí.
DBB DYNAMIC BASS BOOST (DYNAMICKÉ ZV‡RAZNÌNÍ
BASOV‡CH TÓNÙ)
Pøejete-li si zapojit funkci DBB (dynamické zv¥raznìní basov¥ch tónù),
posuòte spínaè DBB smìrem nahoru (do pozice ON).
Pøejete-li si funkci DBB vypnout, posuòte spínaè smìrem dolù (do pozice
OFF).
PØÍJEM ROZHLASOV‡CH STANIC
1. Nastavte spínaè TAPE/RADIO do pozice RADIO.
2. Zasuòte pøípoj sluchátek na vstup p.
3. Nastavte voliè vlnového pásma do pozice AM (MW), FM (mono) nebo
FM-ST (stereo).
4. Regulátorem TUNING nalaïte rozhlasovou stanici.
Zlep∂ení pøíjmu rozhlasov¥ch stanic
AM (MW): Pou|ijte vestavìnou anténu. Nejlep∂í pøíjem nastavíte
pootáèením celého pøístroje.
FM: Vodiè sluchátek je anténou FM. Úplnì ho vysuòte a nastavte ho
do správného smìru.
FM-ST: Je-li stereofonní pøíjem slab¥, nastavte voliè vlnového pásma
do pozice FM. Pøíjem bude sice v mono, ale nebude zkreslen
∂umem.
5. Regulátory VOLUME a DBB nastavte sílu a charakter zvuku.
6. Pøejete-li si vypnout pøijímaè, nastavte spínaè TAPE/RADIO do pozice
TAPE.
REPRODUKCE KAZETY
1. Nastavte spínaè TAPE/RADIO do pozice TAPE.
2. Pøípoj sluchátek zasuòte na vstup p.
3. Otevøte kazetov¥ prostor a vlo|te do nìj kazetu tak, aby navinutá cívka
byla na pravé stranì.
4. Jemn¥m stiskem zavøete kazetov¥ prostor.
5. Voliè typu pásku CrO2/METAL•NORM nastavte následovnì:
do pozice CrO2/METAL v pøípadì páskù typu CHROME (IEC II) a
METAL (IEC IV); do pozice NORM v pøípadì páskù typu NORMAL
(IEC I).
6. Pøejete-li si zapojit reprodukci, stisknìte tlaèítko 1.
7. Regulátory VOLUME a DBB nastavte sílu a charakter zvuku.
8. Pøejete-li si reprodukci ukonèit, stisknìte tlaèítko 9, èím| vypnete pøístroj.
9. Pøejete-li si rychle pøevinout kazetu smìrem tam, stisknìte tlaèítko 5,
pro smìr zpìt tlaèítko 6.
Pøevíjení zastavíte stisknutím tlaèítka 9.
Dojde-li pásek na konec, ovládací tlaèítka se automaticky uvolní a
pøístroj se vypne.
V¤EOBECNÉ INFORMACE
PØÍSLU¤ENSTVÍ (dodávané s pøístrojem)
Stereofonní sluchátka
Opaskov¥ klips
Pou|ití opaskového klipsu
1. Pøi pou|ití opaskového klipsu dbejte na to, aby se vyklenutá èást (na jeho
zadní stranì) zasunula do r¥hy na pøístroji.
2. Natoète klips do pozice LOCK podle oznaèení na pøístroji.
3. Pøejete-li si klips sejmout, jemnì ho tlaète smìrem nahoru, natoète ho do
pozice RELEASE podle oznaèení na pøístroji a poté ho sejmìte úplnì.
SLUCHÁTKA POU\ÍVEJTE S ROZUMEM
Ochrana sluchu: Poslouchejte pøístroj se sílou zvuku nastavenou na
støedních hodnotách. Pøíli∂ná síla zvuku mù|e zpùsobit po∂kození sluchu!
Bezpeènost dopravy: Pøi jízdì autem nebo na kole nikdy nepou|ívejte
sluchátka, proto|e byste mohli zpùsobit dopravní nehodu.
ÚDR\BA
Po 50 hodinách provozu, ale nejménì jednou do mìsíce oèistìte
magnetické hlavy tak, |e pøehrajete èistící kazetu.
Chraòte pøístroj a kazety pøed de∂tìm, pøíli∂nou vlhkostí, pískem a
vysokou teplotou, jaká je napøíklad v blízkosti tepelného zdroje nebo v
autì zaparkovaném na slunci.
PRO OCHRANU \IVOTNÍHO PROSTØEDÍ
1. Obal pøístroje lze rozdìlit na dva na dva stejnorodé materiály: – lepenku a
umìlou hmotu. Obalov¥ materiál vlo|te, prosím, podle místních pøedpisù
a zvyklostí do nádob na odpadky.
2. Pøístroj je vyroben z takov¥ch materiálù, které je mo|no znovu zpracovat,
jestli|e demontá| vykonává speciálnì vybavená odborná firma. Informujte
se, prosím, ve va∂em bydli∂ti o zpùsobu vyøazení starého pøístroje z
provozu.
3. Napájecí èlánky obsahují chemikálie, proto je, prosím, vlo|te jen do
urèen¥ch nádob na odpadky.
MAGYARORZÁG
Minõségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984.
(III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen
készülék megfelel a mûszaki adatokban megadott értékeknek.
Figyelem!
A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is -
csak szakember (szerviz) javíthatja.
Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.
Elemes mûködéshez............................................................... R06 x 2
Teljesítmény
maximális.......................................................................... 0.45 W
névleges.............................................................................. 0.4 W
Tömeg..................................................................................... 0.17 kg
Befoglaló méretek
szélesség........................................................................116 mm
magasság ........................................................................ 89 mm
mélység............................................................................ 36 mm
Rádiórész vételi tartomány
CIRR .........................................................................88 - 108 MHz
Középhullámú ........................................................530 - 1602 kHz
Erõsítõrész
Kimeneti teljesítmény ............................................... 2 x 3 mW RMS
ÈESKA REPUBLIKÁ
V‡STRAHA!
Tento pøístroj pracuje s laserov¥m paprskem. Pøi nesprávné
manipulaci s pøístrojem (v rozporu s tímto návodem) mù¿e dojít k
nebezpeènému ozáøení. Proto pøístroj za chodu neotevírejte ani
nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu v|dy svìøte
specializovanému servisu.
NEBEZPEÈÍ!
Pøi sejmutí krytù a odji∂tìní bezpeènostních spínaèù hrozí nebezpeèí
neviditelného laserového záøení!
Chraòte se pøed pøím¥m zásahem laserového paprsku.
ZÁRUKA
Tento pøístroj byl vyroben s nejvìt∂í peèlivostí a nejmodernìj∂ími
v¥robními metodami. Jsme pøesvìdèeni, |e vám bude bezchybnì
slou|it, pokud budete dodr|ovat pokyny v návodu. V pøípadì jakékoli
závady se laskavì obra†te na svého obchodníka nebo pøímo na
servisní organizaci firmy Philips. Dbejte té|, aby vám prodávající øádnì
vyplnil záruèní list.
Pokud by v∂ak byly na pøístroji shledány cizí zásahy, nebo byl
obsluhován v rozporu s pokyny v návodu, záruèní nároky zanikají.
Záruèní doba je dvanáct mìsícù ode dne prodeje.
Pokud byste z jakéhokoli dùvodu pøístroj demontovali, v|dy nejdøíve
vytáhnìte sí†ovou zástrèku.
Pøístroj chraòte pøed jakoukoli vlhkostí i pøed kapkami vody.
T
U
N
N
I
N
G
T
U
N
N
I
N
G
A
U
T
O
M
A
T
IC
S
T
O
P
A
U
T
O
M
A
T
I
C
S
T
O
P
A
Q
6
5
8
5 S
T
E
R
E
O
R
A
D
IO
C
A
S
S
E
TT
E
P
L
A
Y
ER
A
Q
6
5
8
5
S
T
E
R
E
O
R
A
D
I
O
C
A
S
S
E
T
T
E
PL
A
Y
E
R
DBB
DBB
AM
5
3
6
7
90
12
0
160
1
0x
k
H
z
AM
53
67
90
120
160
1
0
x
k
H
z
FM
88
92
96
100
104
108
M
H
z
FM
88
92
96
100
104
108
M
H
z
OPE/BAT
T
OPE/BAT
T
A
M
F
M
F
M
S
T
A
M
F
M
F
M
S
T
C
ro
2/
M
E
T
A
L
N
O
R
M
A
L
C
ro
2
/
M
E
T
A
L
N
O
R
M
A
L
T
A
P
E
R
A
D
I
O
T
A
P
E
R
A
D
IO
Pobierz instrukcję w języku polskim (PDF, 0.35 MB)
(Apelujemy o dbanie o środowisko i drukowanie instrukcji tylko wtedy, gdy jest to niezbędne)

Loading…

Ocena

Podziel się z nami swoją opinią na temat Philips AQ6585 Magnetofon kasetowy i oceń urządzenie. Chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami z tym produktem lub zadać pytanie? Zostaw komentarz na dole strony.
Czy jesteś zadowolony z Philips AQ6585 Magnetofon kasetowy?
Tak Nie
Zostań pierwszą osobą, która oceni ten produkt
0 głosów

Więcej o tej instrukcji

Rozumiemy, że miło jest mieć papierową instrukcję obsługi Philips AQ6585 Magnetofon kasetowy. Zawsze możesz pobrać instrukcję z naszej strony internetowej i wydrukować ją samodzielnie. Jeśli chcesz otrzymać oryginalną instrukcję, zalecamy skontaktowanie się z Philips. Być może będą w stanie dostarczyć oryginalną instrukcję. Szukasz instrukcji swojego Philips AQ6585 Magnetofon kasetowy w innym języku? Wybierz preferowany język na naszej stronie głównej i wyszukaj numer modelu, aby sprawdzić, czy jest on dostępny.

Dane techniczne

Marka Philips
Model AQ6585
Kategoria Magnetofony kasetowe
Typ pliku PDF
Rozmiar pliku 0.35 MB

Wszystkie podręczniki dla Philips Magnetofony kasetowe
Więcej podręczników Magnetofony kasetowe

Dołącz do dyskusji na temat tego produktu

Tutaj możesz podzielić się swoją opinią na temat Philips AQ6585 Magnetofon kasetowy. Jeśli masz pytanie, najpierw dokładnie przeczytaj instrukcję. Zapytanie o instrukcję można złożyć za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Instrukcja Philips AQ6585 Magnetofon kasetowy

Produkty powiązane

Powiązane kategorie